آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (97-26)
کد مطلب: 1867
تعداد بازدید: 445
1397-10-24

شركت گاز استان قزوين

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (97-26)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه با شرایط و مشخصات كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک    مرحله ای و پس از ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه : تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و اجراي عمليات ساخت سوله ایستگاه CGS دوم شهرک صنعتی لیا به همراه اجرای خطوط انتقال و تغذیه

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح استان قزوين - به مدت 300 روز تقويمي.

4- مبناي برآورد :فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال 97 و فهرست بهاء نفت و گاز سال 96.

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رییس امور مهندسی و اجرای طرحهای شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7 : داشتن شخصيت حقوقي

2-7 : داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و ابنیه و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز و ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-7 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-7 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

5-7 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 13.500.000.000 ریال در یکی از گروه های ذکر شده در بند 2-7 به شرح جدول ذیل.

6-7: مناقصه گران می بایست از نظر تعداد کار ارجاعی در هریک ازمجموعه رشته های ذکر شده در بند 2-7 دارای ظرفیت آزاد باشند.

 

رشته

رتبه

ظرفیت آزاد (ریال)

تعداد کار آزاد

گروه اول

تاسیسات و تجهیزات

5 يا بالاتر

4.050.000.000

1

ابنیه

9.450.000.000

1

گروه دوم

نفت و گاز

5 يا بالاتر

4.050.000.000

1

ابنیه

9.450.000.000

1

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

1-تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات. 2-تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از      ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

9- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول(تاريخ 24/10/97) لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه         (ساعت: 16:00) مورخ 30/10/97 .

10- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

تبصره 1 : مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir  و http://www.nigc-qazvin.irدريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده در بند 11 به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: مناقصه گران موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 30/10/97 به دبیرخانه شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33374200 – 028 (دبیرخانه شركت گاز استان قزوين) فاكس نمايند.            ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي مناقصه گران الزامي است.

11- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 01/11/97 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 14/11/97 .

تبصره : تحویل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی تا پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 14/11/97 از سوي مناقصه گران الزامي است.

12- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز دوشنبه مورخ 15/11/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

* لازم به ذكر است براي مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب نمايند، اسناد مناقصه طبق برنامه زمانبندي ذيل ارائه خواهد گرديد.

14- تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 23/11/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 27/11/97

15- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

16- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 28/11/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 11/12/97

17- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

18- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 12/12/97 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

19- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 675.000.000 (ششصد و هفتاد و پنج میلیون) ريال

20- محل تامين اعتبار: بند "ق"

21- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.