فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز
کد مطلب: 1754
تعداد بازدید: 311
1397-09-14

شركت گاز استان قزوين

آگهي مزايده عمومي ( نوبت اول / دوم )

فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز

شرکت گاز استان قزوين (مزايده گزار) در نظر دارد کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرزخود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از از تاریخ 13/09/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) مورخ 20/09/97 ساعت اداری بجز (روز هاي پنجشنبه و جمعه) جهت دریافت اسناد مزایده مورد اشاره بهآدرس: قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، شركت گاز استان قزوين، طبقه سوم ، امور قراردادها                            (33372241 - 028 داخلي 208) مراجعه نمایند.

رديف

شرح کالا

مقدار

واحد

قيمت پايه براي هر رديف (ريال)

مبلغ تضمين شركت درمزايده براي هر گروه(ريال)

محل استقرار

1

کنتور دیافراگمی (آهنی)

50000

کیلوگرم

000/15

000/000/75

انبار شهر صنعتی البرز

2

رگولاتور (آلومینیومی)

4000

کیلوگرم

000/50

000/000/20

انبارشهرصنعتی البرز

3

آهن آلات ضایعاتی(درو پنجره ،بشکه ضدیخ ،پوسته کیس کامپیوتر و...)

7000

کیلوگرم

000/30

000/000/21

انبارشهر صنعتی البرز

4

باطری UPS

160

کیلوگرم

000/120

000/920/1

انبار شهرصنعتی البرز

5

کارتریج

1324

عدد

000/30

000/972/3

انبارشهرصنعتی البرز

  1. مدت اعتبار پيشنهادها: از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد مي باشد.

  2. مبلغ تضمين شركت در مزايده : تضمين شركت در مزايده برای هر یک از گروه های مزایده مطابق مقادیر مندرج در جدول فوق مي باشد كه پيشنهاد دهنده مي بايست آن را به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين واريز و رسيد آن را در پاكت الف ارائه نمايد.

     

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملی شعبه نواب شمالی قزوين

2174633204008

(شبا 470170000002174633204008IR)

تذکر 1 : چنانچه مزايده گري بخواهد در هریک از ردیف های جدول فوق شرکت نماید می بایست مبلغ ذکر شده در ستون تضمین شرکت در مزایده، مربوط به همان ردیف را از جدول فوق الذكراستخراج و به حساب شرکت گاز استان قزوین واریز نمايد.

تذکر 2 : چنانچه مزايده گري بخواهد دربیش از یک ردیف از گروه های جدول فوق شرکت نماید می بایست مبلغ ذکر شده در ستون تضمین شرکت در مزایده را در هريك ازردیف های مورد نظر خود از جدول مذکور استخراج، محاسبه و جمع مبالغ نهايي آن را به حساب شرکت گاز استان قزوین واریز نمايد.

  1. زمان بازديد از کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز: از تاریخ 13/09/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16:00) مورخ 20/09/97 ( به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه).

  2. محل تحويل کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز: استان قزوین ، انتهای شهر صنعتی البرز ، جاده کمال آباد ، نرسیده به تصفیه خانه آب و فاضلاب ، انبار شهر صنعتی شرکت گاز استان قزوین.

  3. محل تسليم پيشنهادها : قزوين _ خيابان نواب شمالي _ مجتمع ادارات _شرکت گاز استان قزوین _ طبقه همکف _ دبيرخانه

     

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ 13/09/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت16:00) مورخ 20/09/97

مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 21/09/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16:00) مورخ 01/10/97

تاريخ بازگشايي پاكات: روز یکشنبه ساعت 10 مورخ 02/10/97

محل بازگشايي پاكات: سالن اجتماعات ساختمان مركزي