آگهي فراخوان تجدید ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 10-97)
کد مطلب: 1697
تعداد بازدید: 527
1397-07-14

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان تجدید ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 10-97)

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد خرید خدمات مشاوره ی گردآوری، رقومی و یکپارچه سازی نقشه ها و اطلاعات خطوط و تاسیسات گازرسانی با اولویت خطوط تغذیه موجود در سطح استان بر پایه استقرار سیستم اطلاعات مکانی شرکت گاز استان قزوین خود را با ارزیابی کیفی و فنی (دو مرحله ای) به شرح ذیل به واجدین شرایط واگذار نماید :

1- نام و نشاني دستگاه كارفرما: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره:در سطح استان قزوين - به مدت 365 روز تقويمي.

3- استاندارد اجراي كار:مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي كارفرما و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

4- نام و نشاني نماينده كارفرما:رییس امور مهندسي و اجراي طرحهاي شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني كارفرما.

5- مبناي برآورد كار:كارشناسي.

6- شرايط شركت كنندگان (مشاوران):

1-6 : داشتن شخصيت حقوقي

2-6 : داشتن گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 3 و یا بالاتر در تخصص سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS) و گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 1 در تخصص نقشه برداری زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) (بطور همزمان) با دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی 000/000/500/16 ریال (با نسبت 35% در رشته سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS) و 65% در رشته نقشه برداری زمینی) به شرح جدول ذیل.

3-6 : در صورت عدم احراز شرایط بند 2-6، مشاور دارای گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 3 و یا بالاتر در تخصص سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS)، می تواند با مشاوری که دارای گواهينامه صلاحیت مشاوربا رتبه 1 در تخصص نقشه برداری زمینی باشد در قالب گروه مشارکت مشاوره (با رهبری شرکت مشاور دارای تخصص سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS)) همکاری نماید. اعضای گروه مشارکت می بایست دارای ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی 000/000/500/16 ریال (با نسبت 35% در رشته سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS) و 65% در رشته نقشه برداری زمینی) به شرح جدول ذیل باشند.

رشته

رتبه

ظرفیت آزاد (ریال)

تعداد کار آزاد

سیستم های اطلاعاتی جغرافیای (GIS)

3 يا بالاتر

5.775.000.000

1

نقشه برداری زمینی

1

10.725.000.000

1

 4-6 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

5-6 : داشتن ظرفيت خالي در رشته مورد نظر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است شركت كنندگان به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده          و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره معتبر.

8- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 14/07/97) لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 21/07/97.

9- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

10- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 22/07/97 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 29/07/97.

تبصره 1 : مضافاً شرکت کنندگان مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده ذيل به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: شرکت کنندگان موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 21/07/97 به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33374200 – 028 (دبیرخانه شرکت گاز استان قزوين) فاكس نمايند. ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي شرکت کنندگان الزامي است.

11- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه (اتاق6-11)

12- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز دوشنبه مورخ 30/07/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد خريد خدمات مشاوره، به شركت كنندگاني ­كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

13- تاريخ دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره:از تاريخ 05/08/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 12/08/97.

14- محل دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره: طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

15- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 13/08/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 27/08/97.

16- محل تحويل اسناد خرید خدمات مشاوره:طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

17- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات الف و ب: روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 28/08/97، طبقه اول ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قزوین - سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

18- محل تامين اعتبار: عوارض گاز بهاء شركت گاز استان قزوين                                                     امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين