آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 17-97)
کد مطلب: 1694
تعداد بازدید: 535
1397-07-08

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 17-97)

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد خرید خدمات مشاوره ی خرید خدمات مشاوره ی نظارت كارگاهي و عاليه پروژه هاي ساختماني و گازرساني در سطح استان قزوينخود را با ارزیابی کیفی و فنی (دو مرحله ای) به شرح ذیل به واجدین شرایط واگذار نماید :

1- نام و نشاني دستگاه كارفرما: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره:در سطح استان قزوين- به مدت 730 روز تقویمی نظارت کارگاهی و 1095 روز تقویمی نظارت عالیه.

3- استاندارد اجراي كار:مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي كارفرما و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

4- نام و نشاني نماينده كارفرما:رییس امور مهندسي و اجراي طرحهاي شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني كارفرما.

5- مبناي برآورد كار:كارشناسي.

6- شرايط شركت كنندگان (مشاوران):

1-6 : داشتن شخصيت حقوقي

2-6 : داشتن گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 2 يا بالاتر در تخصص های خطوط انتقال نفت و گاز و یا شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز در گروه مطالعات نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

. 3-6 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

4-6 : دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی79.000.000.000 ریالدر رشته مورد نظر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است شركت كنندگان به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده          و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره معتبر.

8- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از تاريخ 08/07/97 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 14/07/97 .

9- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

10- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:از تاريخ 15/07/97 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00)  مورخ 24/07/97.

تبصره 1 : مضافاً شرکت کنندگان مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده ذيل به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: شرکت کنندگان موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 14/07/97 به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33374200 – 028 (دبیرخانه شرکت گاز استان قزوين) فاكس نمايند. ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي شرکت کنندگان الزامي است.

11- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه (اتاق6-11)

12- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز چهارشنبه مورخ 25/07/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد خريد خدمات مشاوره، به شركت كنندگاني ­كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

13- تاريخ دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره:از تاريخ 01/08/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 06/08/97

14- محل دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره: طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

15- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 07/08/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 21/08/97

16- محل تحويل اسناد خرید خدمات مشاوره:طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

17- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:روز سه شنبه ساعت 10:00 مورخ 22/08/97 ، طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان   قزوين – دفتر مدیرعامل.

18- محل تامين اعتبار:عوارض و بند ق                                                                       امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين