میز خدمت الکترونیکی
کد مطلب: 1617
تعداد بازدید: 1551
1397-04-09

 

شركت گاز استان قزوین

  

ردیف

عنوان زیر خدمتها

شناسه خدمت

نحوه ارائه خدمت

1

اشتراک پذیری مشترکین جزء

130316670100

حضوری

 

 

 

 

2

اشتراک پذیری مشترکین عمده

130316670101

حضوری

 

 

 

 

3

ارائه قبض المثنی

130316670102 

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

4

ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

 130316670103

حضوری

 آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

5

ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها)

130316670104 

حضوری

 

 

 

 

6

تغییر نام مشترک جزء

 130316670105

حضوری

 

پیشخوان

 

 

7

اصلاح آدرس مشترک جزء

 130316670106

حضوری

آنلاین

پیشخوان

 

 

8

ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

 130316670107

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

9

اصلاح قبض مشترکین گاز

 130316670108

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

10

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

 130316670109

حضوری

 

 

 

 

11

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

 130316670110

حضوری

 

 

 

 

12

رفع اشکال قبض گاز

 130316670111

حضوری

 

 

 

 

13

تست کنتور گاز

 130316670112

حضوری

آنلاین

پیشخوان

 

 

14

نصب علمک

 130316670113

حضوری

 

 

 

 

15

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

 130316670114

حضوری

 

 

 

 

16

جابجایی علمک

 130316670115

حضوری

آنلاین

 

 

 

17

قطع جریان گاز مشترکین

 130316670116

حضوری

 

 

 

 

18

وصل مجدد جریان گاز مشترکین

 130316670117

حضوری

 

 

 

 

19

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

 130316670118

حضوری

آنلاین

پیشخوان

سامانه پیامکی

سامانه اندروید

20

تفکیک کنتور گاز

 130316670119

حضوری

 

 

 

 

21

اقاله/فسخ قرارداد

 130316670120

حضوری

 

 

 

 

22

تعویض کنتور گاز

 130316670121

حضوری