آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (96-22)
کد مطلب: 1593
تعداد بازدید: 597
1397-02-17

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (96-22)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه اي را طبق مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزيابي كيفي به روش فشرده به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه : تامين تجهيزات و كالاهاي اختصاصي عهده پيمانكار و تهيه مصالح عمومي و اجراي عمليات گازرسانی به حفرات خالی، نگهداري، تعميرات، بازسازي ومقاوم سازي تاسيسات گازرساني شهرستان البرز به مقدار مندرج در اسناد مناقصه

شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90،110، 125 و 160 ميلي متر به متراژ 2600 متر، شبكه فولادي به اقطار 2، 4، 6 اينچ به متراژ 500 متر و نيز مقادير مندرج در اسناد مناقصه

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان البرز - به مدت 450 روز تقويمي

4- مبناي برآورد :فهرست بهاي نفت و گاز سال 96.

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: معاون امور بهره برداري شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7 : داشتن شخصيت حقوقي

2-7 : داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-7 : داشتن گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-7 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

5-7 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 21.800.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-7 .

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه:

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات.

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر. ج – تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 17/02/97) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه     (ساعت: 16:00) مورخ 25/02/97.

10- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

11- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: از تاريخ 26/02/97 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 08/03/97.

تبصره : تحویل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 08/03/97 از سوي مناقصه گران الزامي است.

12- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 8:00 – روز چهارشنبه مورخ 09/03/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

14- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه:زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز يكشنبه ساعت 10:00 مورخ 13/03/97 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

15- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.090.000.000(يك ميليارد و نود ميليون) ريال

16- محل تامين اعتبار: ساير منابع شركت گاز استان قزوين