آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (96-32)
کد مطلب: 1586
تعداد بازدید: 537
1397-02-05

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره مناقصه (96-32)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه: واگذاري فعاليتهاي خدمات عمومي و پشتيباني(نظافت، باغباني و آبدارخانه و ...) ساختمان مركزي و ادارات تابعه

(شهرستانهاي قزوين، البرز، آبيك، تاکستان، آوج و بوئين زهرا)

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: شهرستانهای قزوين، البرز، آبيك، تاکستان، آوج و بوئين زهرا - به مدت 365 روز تقويمي.

4- مبناي برآورد :کارشناسی

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رييس منابع انسانی شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7- داشتن شخصيت حقوقي

2-7- داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته خدمات عمومی (نظير نامه رساني، تنظيفات و ...).

3-7- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

4-7- داشتن سابقه يك كار مشابه يا انجام فعاليت در زمینه موضوع مناقصه با ارایه کپی قرارداد و مستندات لازم.

5-7- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

6-7- ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

الف - تقاضاي كتبي جهت دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر.

9- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 05/02/97) لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00 )مورخ 10/02/97 .

10- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

11- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 11/02/97 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00 ) مورخ 22/02/97 .

12- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي پاکات مناقصه ( الف، ب و ج ) : ساعت 10:00- روز يكشنبه مورخ 23/02/97 – طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر مديرعامل.

14- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

15- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملي/ نواب شمالي قزوين

2174633204008

(شبا 470170000002174633204008IR)

16- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.300.000.000 (یک میلیارد و سیصد ميليون) ريال به شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 15 دعوتنامه.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

17- محل تامين اعتبار: اعتبارات جاری (منابع داخلي) شرکت گاز استان قزوین.