فروش پانزده دستگاه خودرو و ماشين آلات مازاد (96-02)
کد مطلب: 1544
تعداد بازدید: 951
1396-10-24

شرکت گاز استان قزوین

آگهي مزايده عمومي ( نوبت اول/ دوم )

فروش پانزده دستگاه خودرو و ماشين آلات مازاد (96-02)

شرکت گاز استان قزوين (مزايده گزار) در نظر دارد 15 دستگاه خودرو و ماشين آلات مازاد شركتي را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ 24/10/96 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16:00) مورخ 03/11/96 جهت دریافت اسناد مزایده مورد اشاره بهآدرس: قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، شركت گاز استان قزوين، طبقه سوم، امور قراردادها ( 33372241 - 028 داخلي 208 ) مراجعه نمایند.

رديف

شرح کالا

مقدار

واحد

مبلغ تضمين شركت درمزايده (ريال)

محل استقرار

1

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1382 رنگ: سفيد معمولي- تعداد سيلندر:4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-331 الف 13

1

دستگاه

37.500.000

ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين

2

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1382 رنگ: سفيد معمولي – تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-332 الف 13

1

دستگاه

37.500.000

3

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1382 رنگ: سفيد معمولي – تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-334 الف 13

1

دستگاه

37.500.000

4

خودرو سواري- سيستم: پرايد - تيپ: صبا GTX - مدل: 1382  رنگ: سفيد معمولي – تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-766 الف 14

1

دستگاه

7.500.000

5

خودرو سواري- سيستم: پرايد - تيپ: صبا GTX - مدل: 1382  رنگ: سفيد معمولي – تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين   شماره پلاك 79-764 الف 14

1

دستگاه

7.500.000

6

خودرو سواري- دولتي- سيستم: پژو - تيپ: پارس - مدل: 1382رنگ: مشكي متاليك – تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-351 الف 13

1

دستگاه

13.500.000

7

موتور جوش دینو پاور- رنگ: سبز- مدل: 1368 به شماره موتور 302593

1

دستگاه

4.500.000

8

موتور جوش دینو پاور- رنگ: سبز- مدل: 1368 به شماره موتور 301731

1

دستگاه

4.500.000

9

موتور جوش لینکلن- رنگ: قرمز- مدل :1371 به شماره موتور 393746

1

دستگاه

4.500.000

10

موتور جوش لینکلن- رنگ: قرمز- مدل :1371 به شماره موتور 383747

1

دستگاه

4.500.000

11

موتور جوش لینکلن- رنگ: قرمز- مدل :1371 به شماره موتور 383749

1

دستگاه

4.500.000

12

کمپرسور هوا CR250 اینگر سولراند- رنگ: زرد- مدل: 1970 به شماره موتور 5736234

1

دستگاه

6.000.000

13

کمپرسور هوا CR250اینگر سولراند - رنگ: زرد- مدل: 1989 به شماره موتور 277582

1

دستگاه

6.000.000

14

ژنراتور برق LISTER دو سیلندررنگ: سبز- مدل: 1975 به شماره موتور 225

1

دستگاه

450.000

15

لیف تراک CEM30S برقی سپاهان 3تن رنگ: سبز- مدل: 1380به شماره موتور 3751828 CEM

1

دستگاه

19.500.000

  1. نماينده كارفرما : معاون امور بهره برداري

  2. مدت اعتبار پيشنهادها: از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها سه ماه مي باشد.

  3. مبلغ تضمين شركت در مزايده : تضمين شركت در مزايده براي هر رديف مطابق جدول فوق مي باشد كه پيشنهاد دهنده مي بايستي آن را به حساب بانكي زیر به نام شركت گاز استان قزوين واريز و رسيد آن را در پاكت ارائه نمايد.

     

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملی شعبه نواب شمالی قزوين

2174633204008

(شبا 470170000002174633204008IR)

  1. زمان بازديد از خودروها و ماشين آلات: از تاريخ 04/11/96 لغايت 14/11/96 از ساعت 00 : 9 تا ساعت 12:00( به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه).

  2. مكان بازديد: ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين.

  3. محل تسليم پيشنهادها : قزوين _ خيابان نواب شمالي _ مجتمع ادارات _شرکت گاز استان قزوین _ طبقه همکف _ دبيرخانه

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ 24/10/96 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) مورخ 03/11/96

مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 04/11/96 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) مورخ 14/11/96

تاريخ بازگشايي پاكات: روز يكشنبه ساعت 10:00 مورخ 15/11/96

محل بازگشايي پاكات: شركت گاز استان قزوين – طبقه همكف-سالن اجتماعات ساختمان مركزي