آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه ( 21 -96)
کد مطلب: 1521
تعداد بازدید: 999
1396-09-13

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي /شماره مناقصه (21 -96)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه: واگذاري فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي حمل و نقل ( خودرو هاي استيجاري با راننده ) شامل : 60 دستگاه خودرو

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح استان قزوين و ساير نقاط كشور به صورت ماموريتي _  به مدت 365 روز تقويمي.

4- مبناي برآورد :كارشناسي

5- استاندارد اجراي كار: مطابق شرح پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار .

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: معاون امور بهره برداري شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-     داشتن شخصيت حقوقي.

2-     داشتن گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته حمل و نقل يا آژانس هاي تاكسيراني داراي مجوز معتبر از مراجع ذيصلاح.

3-     توانايي ارائه انواع ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

4-     داشتن كار مشابه يا انجام فعاليت در زمينه موضوع مناقصه با ارائه كپي قرارداد و مستندات لازم.

5-     ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

8- مدارك مورد نيازجهت دريافت اسناد مناقصه:

1-8- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع، شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 2-8- ارایه تصوير گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته حمل و نقل يا آژانس هاي تاكسيراني داراي مجوز معتبر از مراجع ذيصلاح 3-4- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تذكر: جهت اخذ كد كاربري ،لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كد كاربري اقدام نمايند.

9- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از انتشار آگهي نوبت اول ( از تاريخ 13/ 09/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت16:00) مورخ 25/09/96 ).

10- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

11- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ  26/09/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت16:00) مورخ 05/10/96.

12- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي پاكات مناقصه ( الف، ب و ج ) : ساعت 11:00 چهار شنبه مورخ 06/10/96 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي

14- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

15 - مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار:مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملي/ نواب شمالي قزوين

2174633204008

(شبا70170000002174633204008  4IR)

16- نوع و مبلغ تضميـن شركت درفرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ  875.000.000 ريال  به شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب-  اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 15.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره  123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

17- محل تامين اعتبار: بند "ق"