آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)/شماره مناقصه (96-20)
کد مطلب: 1519
تعداد بازدید: 809
1396-09-11

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)/شماره مناقصه (96-20)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه: اجراي عمليات گازرساني به حفرات خالي صنايع مرحله 141 درسطح استان شامل : شبكه تغذيه و توزيع به اقطار 2 و4 و 6 و 8 و10 و 12 و 16 اينچ و شبكه پلي اتيلن به اقطار63 و90 و110 و 125 و160 ميليمتر.

3- محل و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح استان قزوين به مدت 365 روز تقويمي.

4- استاندارد اجراي كار: مطابق ضوابط، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

5- نام و نشاني نماينده كارفرما : رییس امور مهندسی و اجرای طرحهای شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

6- مبناي برآورد كار : فهرست بهای 96

7 - شرايط مناقصه گران:

الف ) داشتن شخصيت حقوقي.

ب ) داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور)

ج ) توانايي ارائه ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

د ) داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 20.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در جز ب بند 7.

ه ) داشتن يك كار مشابه در زمينه گازرسانی (شبکه گذاری)

و) داشتن گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

مدارك لازم جهت دريافت اسناد مناقصه: 1-4- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع، شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات       2-4- ارایه تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه كشور). 3-4- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: پس از انتشار آگهي نوبت اول به مدت 9 روز ( از تاريخ 11/09/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 19/09/96).

10- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

11- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: حداكثر 13 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه (از تاريخ 20/ 09/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 02/10/96).

12- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي پاکات مناقصه ( الف، ب و ج ) : ساعت 11:00 - روز یکشنبه مورخ 03/10/96 – سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

14- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

15- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملي/ نواب شمالي قزوين

2174633204008

(شبا70170000002174633204008 4IR)

16- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.000.000.000       (یک میلیارد)ريالبه شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 15.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

17- محل تامين اعتبار: بند " ق "