آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (19-96)
کد مطلب: 1512
تعداد بازدید: 1067
1396-08-14

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره مناقصه (19-96)

شركت گاز استان قزوين در نظر دارد خدمات نگهباني خود را از بين مناقصه گران واجد شرايط زير به مناقصه گذارد.

1- موضوع مناقصه: حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان قزوین

2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:درسطح استان قزوین- به مدت 365 روز تقويمي

4- مبناي برآورد :کارشناسی

5- نام و نشاني نماينده كارفرما:رییس حراست شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

6- شرايط مناقصه گران:

1- داشتن شخصيت حقوقي

2- شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت

3- ارائه گواهینامه صلاحيت پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني

تذکر : شرکتهای دارای گواهینامه فوق الذکر (رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني) می بایست موضوع حراست و حفاظت به عنوان یکی از شرح   فعالیت های مربوطه در اساسنامه آنها قيد شده باشد.

4- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

5- ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

7- مدارك مورد نيازجهت دريافت اسناد مناقصه:

1- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كد كاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري ،لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كد كاربري اقدام نمايند. 2- تصوير گواهینامه تایید صلاحیت از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني)3 - ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ارایه اصل گواهینامه در زمان خرید اسناد مناقصه الزامی است).

8- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: از انتشار آگهي نوبت اول (از تاريخ 14/ 08/96 ) لغايت پايان وقت اداري (ساعت16:00) مورخ 21/08/96.

9- محل دريافت اسناد مناقصه:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

10- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از روز دوشنبه تاريخ 22/08/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت16:00) روز شنبه مورخ 04/09/96.

11- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه- اطاق شماره 6-11

12- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز يكشنبه ساعت 11:00 مورخه 05/09/96، سالن اجتماعات ساختمان مركزي

13- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

14-قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد:مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين پرداخت گردد:

رديف

نام بانك / شعبه

شماره حساب

1

ملي / نواب شمالي قزوين

2174633204008

15- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 900.000.000(نهصد ميليون)ريالبه شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 14 .

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر: متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

16- محل تامين اعتبار:اعتبارات جاري شركت گاز استان قزوين