آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 15-96)
کد مطلب: 1488
تعداد بازدید: 1053
1396-06-06

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 15-96)

شرکت گاز استان قزوین در نظر داردخرید خدمات مشاوره‌ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان قزوین خود را با ارزیابی کیفی و    فنی (دو مرحله ای) به شرح ذیل به واجدین شرایط واگذار نماید :

1- نام و نشاني كارفرما: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره:در سطح استان قزوين - به مدت 365 روز تقويمي.

3- استاندارد اجراي كار:مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي كارفرما و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

4- نام و نشاني نماينده كارفرما:رییس امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني كارفرما.

5- مبناي برآورد كار:كارشناسي.

6- شرايط شركت كنندگان (مشاوران):

1-6 : داشتن شخصيت حقوقي

2-6 : داشتن گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 3 و یا بالاتر از تخصص‌ محیط‌ زیست و تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل در گروه تخصص های مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) با دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی 5.850.000.000 ریال.

تبصره : داشتن همزمان دو تخصص ذکر شده در بند 2-6 برای مشاوران جهت شرکت در فرآیند خرید خدمات مشاوره نظارت H.S.E الزامی است.

3-6 : داشتن ظرفيت خالي در رشته های مورد نظر.

4-6 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است شركت كنندگان به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده          و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

ب – ارایه تصوير گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره معتبر مطابق بند 2-6.

8- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول به مدت 8 روز ( از تاريخ 06/ 06/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت: 16:00) روز دوشنبه مورخ 13/ 06/96).

9- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

تبصره 1: مضافاً شركت كنندگان مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.irو http://www.nigc-qazvin.irدريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده در بند 10 این فراخوان به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: شركت كنندگان موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 13/06/96 به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33372241 – 028            (دفتر امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين) فاكس نمايند. ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي شركت كنندگان الزامي است.

10- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 14/ 06/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت: 16:00) روز سه شنبه            مورخ 21/06/96. (به مدت 8 روز).

11- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه (اتاق6-11)

12- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 00 : 9 - روز چهارشنبه مورخ 22/06/96 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد خريد خدمات مشاوره، به شركت كنندگاني ­كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

13- محل تامين اعتبار: سایر منابع شركت گاز استان قزوين

 

امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين