آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (13-96)
کد مطلب: 1476
تعداد بازدید: 709
1396-05-10

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره مناقصه (13-96)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه:تهيه مصالح و اجراي عمليات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم كلايه

شامل: الف- احداث ساختمان به متراژ 04/431 مترمربع ب- ديوار كشي محوطه به متراژ 65/101 متر طول ج- محوطه سازي به متراژ 31/617 متر مربع.

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: شهر معلم كلايه از توابع شهرستان قزوين- به مدت 450 روز تقویمی.

4- مبناي برآورد :فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور) سال96.

5- استاندارد اجراي كار:مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رییس امور مهندسي و اجراي طرحهاي شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7 : داشتن شخصيت حقوقي

2-7 : داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه پنج يا بالاتر در رشته ساختمان و ابنيه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-7 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-7 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

5-7 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 8.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-7 .

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی :

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات.

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر. ج – تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از تاريخ 10/05/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت:00 : 16) مورخ 17/05/96.

10- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها

تبصره 1 : مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.irدريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده ذيل به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2 : مناقصه گران موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 17/05/96 به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33372241 – 028 (دفتر امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين) فاكس نمايند.ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي مناقصه گران الزامي است.

11- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 18/05/96 لغايت پايان وقت اداري (ساعت:00: 16) مورخ 04/06/96.

12- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:ساعت 9:00 مورخ 05/06/96 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد مناقصه، به مناقصه گراني ­كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

14- محل تامين اعتبار: منابع داخلی شركت گاز استان قزوين