ستاد
کد مطلب: 1368
تعداد بازدید: 2997
1395-07-18
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رئیس روابط عمومی علی حسنپور 33372409
مشاور مدیر عامل محمدعلی شفیعی ها 33376063
رئیس امور حقوقی ابراهیم دائمی 33379024
رئیس امور قراردادها جعفر کشاورز علوی 33372241
رئیس برنامه ریزی و کنترل حسین فرامرزیان 33372410
رئیس حراست مسعود طالبی 33379303
رئیس بازرسی فنی علی حسنی 33378052
رئیس اندازه گیری و توزیع گاز سیدحسین قافله باشی 33378103
رئیس امور HSE بابک سعدوندی 33379152
رئیس پژوهش امیر خوئینی 33378102