امور بهره برداری
کد مطلب: 1367
تعداد بازدید: 3903
1395-07-18
سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن
معاونت امور بهره برداری سید محمد شریفی 33372879
رئیس بهره برداری مرکز استان سیامک محمد صالحی 33357100
رئیس بهره برداری شهرستان ها جواد رجبعلی 33379074
رئیس امور خدمات فنی و فروش جعفر صادق اسماعیلی نسب 33377475