امور بهره برداری
کد مطلب: 1367
تعداد بازدید: 1873
1395-07-18
سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن
معاونت امور بهره برداری سید محمد شریفی 33372879
رئیس اداره گاز ناحیه قزوین سیامک محمد صالحی 33357100
رئیس اداره گاز ناحیه تاکستان علی اکبر صادقی فر 35230402