کد مطلبعنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
1170شركت گاز استان قزوين آگهي مزايده عمومي 1-93 ( نوبت اول / دوم )1393-11-201442
1169آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (42-93)1393-11-201276
1168آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (40-93)1393-11-201237
1166آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (41-93)1393-11-131499
1165آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-93)1393-11-131226
1163آگهي انتخاب مشاور ( دو مرحله اي با ارزيابي كيفي) شماره مناقصه (38-93)1393-11-111353
1162آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (37-93)1393-11-111275
1160آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (27-93)1393-10-201278
1159آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (32-93)1393-10-201271
1157آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (31-93)1393-09-261490
1156آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (30-93)1393-09-261348
1155آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (27-93)1393-09-081477
1148تجديد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (10-93)1393-08-111469
1147آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (18-93)1393-08-111523
1146آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (20-93)1393-08-051555
1145آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (24-93)1393-08-051530
1144تجديد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (11-93)1393-08-031401
1143آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (25-93)1393-08-031558
1142آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (21-93)1393-08-031487
1137آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (23-93)1393-07-191422