کد مطلبعنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
1559آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (96-31)1396-11-21805
1555آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (96-30)1396-11-15689
1544فروش پانزده دستگاه خودرو و ماشين آلات مازاد (96-02)1396-10-24710
1543آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (96-18)1396-10-24720
1540فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز( 96-01)1396-10-16500
1539آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (96-25)1396-10-16667
1527آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (96-23)1396-09-28815
1526آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (96-22)1396-09-25682
1521آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه ( 21 -96)1396-09-13755
1519آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)/شماره مناقصه (96-20)1396-09-11613
1512آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (19-96)1396-08-14857
1508فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (08-96)1396-08-07894
1502آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (18-96)1396-07-181012
1500آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (17-96)1396-07-12923
1499آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (16-96)1396-07-12789
1488آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 15-96)1396-06-06842
1480فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (08-96)1396-05-24993
1478آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (14-96)1396-05-16977
1476آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (13-96)1396-05-10790
1471آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (12-96)1396-04-271274