آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (06-96)
کد مطلب: 1459
تعداد بازدید: 413
1396-03-23

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

شماره مناقصه (06-96)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه: تعويض، ساقه گذاري و مدفون نمودن شيرهاي حوضچه اي شهرستان قزوين

3- محل و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوين به مدت 210 روز تقويمي.

4- استاندارد اجراي كار: مطابق ضوابط، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

5- نام و نشاني نماينده كارفرما : معاون امور بهره برداری شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

6- مبناي برآورد كار : كارشناسي.

7 - شرايط مناقصه گران:

الف ) داشتن شخصيت حقوقي.

ب ) ارایه تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور)

ج ) توانايي ارائه ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

د ) داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 7.500.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در جز ب بند 7.

ه ) داشتن يك كار مشابه در زمينه گازرسانی (شبکه هاي فولادي)

و) ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كد كاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كد كاربري اقدام نمايند.

- ارايه تصوير گواهي صلاحيت ذكر شده در جز ب بند 7.

- ارایه تصویر گواهینامه ذكر شده در جز و بند 7.

9- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 18روز ( از تاريخ 24/03/96 لغايت پايان وقت اداري مورخ 10/04/96).

10- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

11- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: حداكثر 10روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه (از تاريخ 11/ 04/96 لغايت پايان وقت اداري مورخ 20/04/96).

12- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي پاکات مناقصه ( الف، ب و ج ) : ساعت 11:00 - روز چهارشنبه مورخ 21/04/96 – سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

14- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

15- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملي/ نواب شمالي قزوين

2174633204008

(شبا70170000002174633204008 4IR)

16- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 375.000.000         (سيصد و هفتاد و پنج ميليون )ريالبه شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 15 دعوتنامه.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

17- محل تامين اعتبار: منابع داخلي شركت گاز استان قزوين