آگهی مزایده فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز
کد مطلب: 1449
تعداد بازدید: 305
1396-02-19

 شركت گاز استان قزوين

آگهي مزايده عمومي شماره 01-96 ( نوبت اول / دوم )

فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز

شرکت گاز استان قزوين (مزايده گزار) در نظر دارد کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرزخود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ 23/02/96 روز شنبهبه مدت 12 روز تقويميدر ساعت اداری بجز (روز هاي پنجشنبه و جمعه) جهت دریافت اسناد مزایده مورد اشاره بهآدرس: قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، شركت گاز استان قزوين، طبقه اول،واحد کالا ( 33375952 - 028 داخلي 415 ) مراجعه نمایند.

گروه

رديف

شرح کالا

مقدار واحد

قيمت پايه براي هر رديف (ريال)

قیمت پایه براي هر گروه (ريال)

مبلغ تضمين شركت درمزايده براي هر گروه(ريال)

محل استقرار

1

 

1

رگولاتور 5 و 10و 20 متري به همراه شير چدني

24000کیلوگرم

470،400،000

596،880،000

59،688،000

انبار شهر صنعتی

2

رگولاتور 40 و 70 و 100و 120 متري به همراه

شيرچدني

800 کیلوگرم

15،680،000

3

كنتور آلومينيومي 5 و 10 متري

800 کیلوگرم

32،800،000

4

كنتور آهني 5 و 10 متري

12000 کیلوگرم

78،000،000

2

19

لاستيك فرسوده در اندازه هاي مختلف

60 حلقه

15،000،000

 

15،800،000

 

1.580.000

انبار شهر صنعتی

20

رينگ خودرو سيمرغ

2 حلقه

800،000

1-       نماينده كارفرما : رییس واحد کالا

2-       مدت اعتبار پيشنهادها: از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد مي باشد.

3-       مبلغ تضمين شركت در مزايده : تضمين شركت در مزايده به مبلغ 61،268،000 ريال مي باشد كه پيشنهاد دهنده مي بايستي آن را به حساب بانكي زیر به نام شركت گاز استان قزوين واريز و رسيد آن را در پاكت ارائه نمايد..

 

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملی شعبه نواب شمالی قزوين

2174633204008

(شبا 470170000002174633204008IR)

 

تذکر 1 : چنانچه مزايده گري بخواهد در هریک از گروه هاي جدول فوق شرکت نماید می بایست مبلغ ذکر شده در ستون تضمین شرکت در مزایده، مربوط به همان گروه را از جدول فوق الذكراستخراج و به حساب شرکت گاز استان قزوین واریز نمايد.

تذکر 2 : چنانچه مزايده گري بخواهد دربیش از یک گروه از گروه های جدول فوق شرکت نماید می بایست مبلغ ذکر شده در ستون تضمین شرکت در مزایده را در هريك ازگروه هاي مورد نظر خود از جدول مذکور استخراج، محاسبه و جمع مبالغ نهايي آن را به حساب شرکت گاز استان قزوین واریز نمايد.

4-     زمان بازديد از کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز: از تاريخ 06/03/ 96 لغايت   13/ 03/96   از ساعت 00 : 10 تا ساعت 14:00( به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه).

5-     محل تحويل کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز:استان قزوین ، انتهای شهر صنعتی البرز ، جاده کمال آباد ، نرسیده به تصفیه خانه آب و فاضلاب ، انبار شهر صنعتی شرکت گاز استان قزوین.

6-       محل تسليم پيشنهادها : قزوين _ خيابان نواب شمالي _ مجتمع ادارات _شرکت گاز استان قزوین _ طبقه همکف _ دبيرخانه

 

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ: 23 /02 /96   لغايت 05/ 03/96

 

مهلت ارسال اسناد: از تاریخ   06 /03/96 تا پايان وقت اداري (ساعت 16:00) روز چهارشنبه مورخ 17 /03 /96

تاريخ بازگشايي پاكات: روز شنبه مورخ     20 / 03 /96 - ساعت بازگشايي پاکات: ساعت 10

محل بازگشايي پاكات: سالن اجتماعات ساختمان مركزي

 

روابط عمومي شركت گاز استان قزوين